Delen via social media.
Vestiging.
Schoonmaak en
glazenwasserij JH

Provincialeweg 78
9677PE    Heiligerlee

Tel:    0597-415220
Mob:  06-10417882

schoonmaakbedrijfjh@hotmail.nl
            kvk 59523891
Schoonmaak en glazenwasserij J.H.
Schoonmaak en glazenwasserij J.H.
Facebook Schoonmaakbedrijf
Schoonmaakbedrijf JH twitter
glazenwasserij jh logo
Diensten.
Glazenwassen
Kantoor onderhoud
Kunststof reiniging
Telescoop bewassing
Dakgoot reiniging
Terras reiniging
Waxen Kunststof
Etc............
wespenbestrijding
Ladder glazenwasserij jh
Auto Schoonmaakbedrijf glazenwasserij jh
Home       Bedrijfs informatie      Glazenwassen       Kantoor onderhoud         Kunststof reiniging        Telescoop bewassing        Dakgoot reiniging       Contact       Foto's       Links       AlgemeneVoorwaarden
Home     Bedrijf       Glazenwassen    Kantoor onderhoud       Kunststof reiniging     Telescoop bewassing      Dakgoot reiniging     Contact     Links     Algemene Voorwaarden
Hier vind u onze algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden van Schoonmaak en Glazenwasserij JH.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden, glazenwasserij en andere werkzaamheden..
b. Partijen:
1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
2. Aannemer: De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever de werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of middels email anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
Indien afgesproken zal er via de mail een opdrachtbevestiging worden gegeven van aannemer of worden verlangd worden door aannemer.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
Indien schade is opgetreden zal dit verder worden afgehandeld met de verzekeringspartijen.
De opdrachtgever is wel verplicht om een aangetroffen schade waarvan men acht dat dit door aannemer is aangebracht binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 5 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer nodig zijn, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever geschieden.

Artikel 6 Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zoals ook vermeld op de factuur.
b. Indien betaling nà deze termijn geschiedt zal extra administratie kosten in rekening worden gebracht van € 6,50.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen
aan de betalingsverplichtingen.
d. Indien betaling dusdanig uitblijft en dat de opdrachtgever reeds in gebreke gesteld is, zal de facturatie worden overgedragen aan een incasso dienst. De kosten voor de incasso bedragen tenminste € 40,- welke extra gefactureerd zal worden boven op de kosten van de achterstallige betaling(en).
e. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
f. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende)  vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden,
behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen
door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet
verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden
rekeningen zal zijn verstreken.